MOST HOTEST NEWS

MOST HOTEST NEWS

ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง

หนังเดินทาง (Passport)                                               หนังสือเดินทาง

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดา

บุคคลบรรลุนิติภาวะ

บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  หรือ บัตรข้าราชการ หรือ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

– หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

– กรณีที่เกิดในต่างประเทศ ให้นำสูติบัตรหรือหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดง เพื่อยืนยันสถานที่เกิด

ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

บัตรประชาชนหรือสูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ/เขต

บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่และ บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง

– หากชื่อนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย

– หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดาที่ไม่มา ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ **หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต

– เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น

– กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ /บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

 1. รับบัตรคิว (บริเวณจุดรับคำร้อง)
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล
 3. เมื่ีอถึงคิวรับบริการ

–  ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือซ้ายและขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )

–  แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์

 1. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

ระยะเวลาในการับเล่ม

 • สามารถรับหนังสือเดินทางได้ ด้วยตนเองภายใน2 วันทำการ (ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง) หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5-7 วันทำการ
 • สามารถรับหนังสือเดินทางได้วันถัดไปได้ด้วยตนเอง ในกรณีจ่ายค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 • สามารถรับหนังสือเดินทางได้วันเดียวกัน ในกรณีจ่ายค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ

 • กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่) มือถือ 093-010-5248

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์

ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา -ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี

โทรศัพท์ 02 136 3800  โทรสาร 02 136 3801  โทรศัพท์มือถือ 093-010-5246

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี 11 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

โทรศัพท์ 0-2433-0280-87 โทรสาร 0-2433-2554 มือถือ 093-010-5247

** สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเช็คสถานที่บริการหนังสือเดินทางจากเว็บไซต์กรมการกงสุล (http://www.consular.go.th/ )

 

ระยะเวลาในการับเล่ม

 • สามารถรับหนังสือเดินทางได้ ด้วยตนเองภายใน2 วันทำการ (ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง) หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5-7 วันทำการ
 • สามารถรับหนังสือเดินทางได้วันถัดไปได้ด้วยตนเอง ในกรณีจ่ายค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 • สามารถรับหนังสือเดินทางได้วันเดียวกัน ในกรณีจ่ายค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

 

ข้อมูลจาก : กรมการกงศุล

Comments

No Comments!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2015 by Study in UK. All Rights Reserved. | StudyInUKThailand.com : เว็บไซต์แนะนำข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศและข้อมูลสำหรับเรียนต่ออังกฤษ