MOST HOTEST NEWS

MOST HOTEST NEWS

ข้อมูลวีซ่า

การสมัครวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ

ธงอังกฤษ

การสมัครวีซ่านักเรียน ประเทศประเทศอังกฤษ

การตรวจหาเชื้อวัณโรค

สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่านักเรียน (TIER 4) ที่ต้องการอยู่ในประเทศอังกฤษ ต้องทำการตรวจหาเชื้อวัณโรคที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

 • ต้องทำนัด และไปที่ IOM เพื่อรับเอกสาร หลังจากนั้นต้องไปตรวจ TB ที่รพ. พญาไท 2 หรือ รพ.กรุงเทพคริสเตียนเท่านั้น
 • หลังจากตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อย ต้องนำผลกลับไปยื่นที่ IOM ก่อนเวลา 15.00 น.

เอกสารที่ใช้ ดังนี้

 1. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป ขนาด 1.5×2 นิ้ว (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 4. เงินสดสำหรับค่าตรวจโรค 3,300 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

เวลาเปิดทำการ :  จันทร์ – ศุกร์  เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

ติดต่อที่ :  IOM, 120 ถนนสีลม อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 (ตรงข้าม CP Tower)
สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ทางออกที่ 3

Tel: 02 – 234 7950 – 5 Fax: 02 – 234 7956 Email: bkk.tbdp.uk@iom.int

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน

 1. กรอกแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ https://www.visa4fco.gov.uk/
 2. สูติบัตรของผู้สมัคร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)
 3. หนังสือเดินทางตัวจริง และสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้องที่มีอายุเกินกว่า 6 เดือน
 4. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายขนาด 1.5×2 นิ้วพื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป
 6. Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) จะได้รับจากทางสถาบันที่สมัครเรียนไว้ หลังจากที่โอนเงินจ่ายค่าเล่าเรียนแล้ว เอกสารที่ระบุใน CAS จะต้องเตรียมตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
 7. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ชุด
 8. ผลการเรียนตัวจริงและสำเนา (Transcript) 1 ชุด
 9. ใบรับรองการตรวจโรคจาก IOM พร้อมสำเนา 1 ชุด
 10. จดหมายรับรองการทำงานตัวจริงและสำเนา 1 ชุด เป็นภาษาอังกฤษ
 11. หลักฐานการเงิน สมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือสะสมทรัพย์ตัวจริง พร้อมสำเนาของผู้สนับสนุนหรือผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน และต้องมีเงินอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 28 วัน
 12. จดหมายรับรองสถานะการเงิน ซึ่งระบุหมายเลขบัญชี เป็นภาษาอังกฤษของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง ซึ่งออกโดยธนาคารระบุเป็นสกุลเงินปอนด์ (GBP) และขอจากธนาคารไม่เกิน 1เดือนก่อนการยื่นขอวีซ่า
 13. กรณีที่ผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 1 ชุด
 14. จดหมายรับรองจากผู้ปกครองว่าจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 15. หนังสือรับรองบริษัทหรือจดหมายรับรองงานของผู้ปกครอง พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 16. ชำระค่าวีซ่าผ่านบัตรเครดิตในระบบการสมัครวีซ่าออนไลน์ของสถานทูตประเทศอังกฤษ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS)

ตั้งอยู่ที่ อาคารเดอะ เทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011

เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 15.00 น.

วันเสาร์ 8.30 น. – 12.00 น.

** ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกคนต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษในกรุงเทพฯ เพื่อสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป **

การสมัครวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

ธงอเมริกา

การสมัครวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน

 1. หนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง
 2. I-20 ของโรงเรียนภาษาหรือมหาวิทยาลัย
 3. หลักฐานการเงิน (Statement) รับรองโดยธนาคารของตนองหรือผู้ปกครอง
 4. สำเนาสมุดบัญชี พร้อมสมุดบัญชีตัวจริง ของตนเองหรือของผู้ปกครอง
 5. จดหมายรับรองการทำงานของตนเองหรือของผู้สนับสนุนระบุเงินเดือนและตำแหน่ง และอายุการทำงาน
 6. หนังสือรับรองการเป็น sponsor ของผู้ปกครอง
 7. Transcript
 8. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่านักเรียน
 9. รูปถ่าย 2×2 นิ้ว สีและฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ใบหน้าตรง เห็นใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู เข้าตรวจสอบขนาดและข้อกำหนดของรูปถ่ายให้ถูกต้องที่http://bangkok.usembassy.gov/
 10. ใบเสร็จ (Receipt) ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าอเมริกา
 11. ใบเสร็จ (Receipt) ค่าธรรมเนียม SEVIS I-901

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนอเมริกา

 • กรอกแบบฟอร์ม DS-160
 • ชำระค่าทำเนียมวีซ่า จำนวน $160ด้วยเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ทุกสาขาในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธนาคารจะคืนสำเนาใบฝากเงิน (ส่วนของลูกค้า พร้อมตราประทับ)กรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ธนาคารไม่สามารถออกฉบับใหม่ได้หากสูญหาย ผู้สมัครจะไม่สามารถทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้หากไม่มีสำเนาใบฝากเงินฉบับนี้
 • ชำระค่าธรรมเนียม *SEVIS Fee เป็นจำนวนเงิน $ 200 ได้ที่ https://www.fmjfee.com/i901fee/
 • จองวันสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่า
 • ไปที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลฯ ตามวันเวลาสัมภาษณ์ที่นัดหมายพร้อมเอกสาร

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

เลขที่ 120/22 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : +66-2-205-4000

เวลาราชการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

การสมัครวีซ่านักเรียน ประเทศนิวซีแลนด์

ธงนิวซีแลนด์

การสมัครวีซ่านักเรียน ประเทศนิวซีแลนด์

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน

 1. ใบสมัครวีซ่านักเรียน (INZ 1012) ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสีที่เหมือนกันและ ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุในใบสมัครด้วย
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า  ( ตรวจสอบค่าสมัครวีซ่าและค่าดำเนินการขอวีซ่าที่  https://www.ttsnzvisa.com )
 3. หนังสือเดินทางตัวจริง และสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้องที่มีอายุเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่คุณตั้งใจจะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์
 4. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน พร้อมใบเสร็จจากสถานศึกษา (วีซ่าที่ได้จะออกให้ตามที่ชำระค่าเล่าเรียนเท่านั้น)
 5. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
 6. Transcript ที่จบแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ)
 7. ในกรณีที่ทำงานแล้ว จดหมายรับรองงานของผู้สมัคร (เป็นภาษาอังกฤษ)
 8. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้สนับสนุนการเงิน
 9. ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student” (INZ 1014) ที่กรอกเรียบร้อย
 10. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Bank statement ของผู้สนับสนุนที่ระบุได้ว่าสามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้
 11. จดหมายรับรองการทำงานของผู้สนับสนุน ระบุตำแหน่ง รายได้ และอายุการทำงาน หรือหนังสือรับรองบริษัทกรณีเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมหลักฐานทางการเงินของบริษัท

หมายเหตุ

 • กรณีอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางลำพัง ต้อมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้เดินทางได้
 • กรณีผู้สมัครอายุ 17 ปีขึ้นไปต้องการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปี จะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • หากประสงค์จะเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นตรวจวัณโรค (แบบฟอร์ม NZIS1096)
 • หากประสงค์จะศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ใบตรวจร่างการต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

สามารถตรวจได้ที่

รพ.บางกอกเนอสซิ่งโฮม และ รพ.กรุงเทพ หรือตรวจสอบจาก http://www.immigration.govt.nz/healthinfo/
การยื่นใบสมัคร

สามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์

140/41 (19ดี) อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19

ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

เวลาทำการ

เวลาทำการ                           จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.

การติดต่อทางโทรศัพท์         จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.

ดาวน์โหลดในการชอวีซ่าได้ที่ https://www.ttsnzvisa.com/th-en/Home

การสมัครวีซ่านักเรียน ประเทศสิงคโปร์

ธงสิงคโปร์

การสมัครวีซ่านักเรียน ประเทศสิงคโปร์

การเรียนหลักสูตรระยะสั้น

ในการเรียนระยะสั้นไม่เกิน 30 วัน สำหรับนักเรียนไทยไม่จำเป็นต้องขอ Student Pass

การเรียนหลักสูตรระยะยาว (มากกว่า 30 วัน)

ต้องขอวีซ่านักเรียน (Student Pass) โดยต้องเป็นหลักสูตรเต็มเวลาเท่านั้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน (Student Pass) 

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายสี (พื้นหลังสีขาว) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สูติบัตรของนักเรียน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับประทับตรารับรองการแปลถูกต้องจากกระทรวงการต่างประเทศ)
 4. หลักฐานการศึกษาระดับสูงสุด พร้อม Transcript (แปลเป็นภาษาอังกฤษ และมีลายเซ็นต์รับรองเอกสารโดยสถานศึกษานั้น ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วไม่ต้องรับรองการแปล)
 5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครและผู้ปกครอง(ถ้ามี) (ฉบับภาษาอังกฤษที่ประทับตรารับรองการแปลถูกต้องจากกระทรวงการต่างประเทศ)
 6. ใบสมรสบิดา มารดา (แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองคำแปลถูกต้องจากกระทรวงการต่างประเทศ)
 7. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)  ของบิดา และ มารดา (ถ้ามี)
 8. ฟอร์มวีซ่า 16 และ V36

ขั้นตอนการดำเนินการขอทำวีซ่านักเรียนสิงคโปร์

 1. ส่งเอกสารให้ Immigration ที่สิงคโปร์
 2. ได้รับ IPA หรือ In-Principle Approval (IPA) letter
 3. เตรียมตัวเดินทางไปสิงคโปร์ก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อตรวจร่างกาย
 4. นำผลตรวจร่างกายไปรับ Student Pass ที่ Immigration

หมายเหตุ

**ควรนำเอกสารต่างๆ ติดตัวไปด้วยเพราะนักเรียนจะต้องไปรับ Student Pass ที่กองตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ด้วยตนเอง และเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกดูเอกสารตัวจริงเพื่อตรวจสอบ**

*** นักเรียนไทยอยู่ในกลุ่มที่ไม่ต้องใช้หลักฐานทางการเงิน หรือ Statement ในการยื่นขอ Student Pass ถึงแม้จะไม่ใช้ Statement ในการยื่นขอ Student Pass แต่กองตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์จะให้วางเงินม้ดจำ ค่าประกัน หรือ Security deposit จำนวน $1,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 บาท เป็นการทดแทนเมื่อเรียนจบหลักสูตรและเดินทางกลับไทยแล้ว เงินมัดจำ ส่วนนี้จะได้รับคืน ภายใน 6-8 สัปดาห์ ***

แนะแนวศึกษาต่อ Study in UK

ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ที่สนใจ เรียนภาษาที่อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์

เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อระดับมัธยมที่อังกฤษ เรียนต่อระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

Tel: 094-646-7586  Email: info@studyinukthailand.com

เรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ 🙂

.

Comments

No Comments!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2015 by Study in UK. All Rights Reserved. | StudyInUKThailand.com : เว็บไซต์แนะนำข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศและข้อมูลสำหรับเรียนต่ออังกฤษ